Ponovljeni Javni poziv za pripravnike opštinske uprave Srebrenica

Na osnovu člana 120. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 1. i 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS-a (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03), a u skladu sa Odlukom o poništenju dijela Javnog konkursa broj: 01-014-591/13 od 09.12.2013. godine, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe broj: 01-014-238/06 od 26.04.2006. godine, te njegovim izmjenama i dopunama i Statutom opštine, Načelnik opštine raspisuje ponovljeni Javni konkurs za prijem pripravnika u opštinsku upravu Srebrenica.

Javni poziv možete preuzeti NA OVOM LINKU.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login