Konkurs za upis na prvu godinu Feminističke škole

Sarajevski otvoreni centar nastavlja rad ženskih studija Žarana Papić te objavljuje konkurs za upis polaznica/ka na prvu godinu Feminističke škole Žarana Papić u 2015. godini.

O školi

Sarajevski otvoreni centar od ove godine, kroz Feminističku školu, nastavlja ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini koji je, kasnije, inspirirao i pokretanje Rodnih studija pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Feministička škola Žarana Papić je dvosemestralni akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz četiri teorijsko-praktična modula i jedan zagovaračko-aktivistički seminar pruži feminističko obrazovanje o teorijama, konceptima i praksama potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje u domaćim, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Predavačice/predavači i moduli

Predavačko osoblje sastoji se od stručnjakinja/a iz različitih naučnih oblasti. Škola se sastoji od četiri obavezna teorijsko-praktična modula. kao i jedan zagovaračko-aktivistički seminar. Modul 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija – vode Jasmina Čaušević i Aida Spahić, magistrice rodnih studija. Modul 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de jure i de facto – vodi Adnan Kadribašić, dipl. iur. i magistar u oblasti upravljanja državom i humanitarnim poslovima. Modul 3 – Kultura i ideologija – vode Nebojša Jovanović, doktor rodnih studija i Danijela Majstorović, vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Modul 4 – Feministička etička i politička teorija – vode Tijana Okić, magistrica filozofije i asistentica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i Amila Ždralović, magistrica socioloških nauka i viša asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U okviru svakog od modula polaznice/i će imati priliku da slušaju predavačice i predavače iz čitave Bosne i Hercegovine i regije. Zagovaračko-aktivistički seminar – Zagovaranje i aktivizam, feministička intervencija – vode Saša Gavrić i Tijana Cvjetićanin, koji imaju dugogodišnje iskustvo javnog djelovanja i zagovaranja.

Postupak prijave

Mogu se prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresirane za stjecanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču i kreiraju društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije, ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošle/i studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju, razvijaju poslovne karijere  u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, ili ne rade nigdje.

Napominjemo da Škola ne može snositi troškove putovanja i smještaja. Uz prijavu za Školu, osobe prilažu CV i pismo motivacije (esejskog tipa u dužini 1 stranice). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje aktivno znanje engleskog jezika, visok stepen motiviranosti za Školu, te aktivno poznavanje rada na računaru. Osobe koje uđu u uži izbor, bit će pozvane na intervju krajem marta.

Izvođenje nastave

Nastava se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Program je predviđen za maksimalno 25 polaznica/ka. Nastava u okviru Modula 1 i 2 će se izvoditi od aprila do juna, subotom u periodu od 10 do 16 sati (ukupno 11 subota), a nastava Modula 3 i 4 od septembra do novembra, također, subotom od 10 do 16 sati (ukupno 10 subota). U posebnim slučajevima, može se desiti da se nastava održi petkom u popodnevnim satima. Očekuje se da polaznice/i prisustvuju na minimalno 75 posto časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanje, pisanje završnog eseja u okviru modula, kao i realizacija grupnih radova, koji ne moraju nužno biti u pisanoj formi (umjetnički rad, istraživanje, javni događaj). Zagovaračko-aktivistički seminar će se realizirati krajem novembra 2015. godine. Mjesto izvođenja nastave je prostor Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Čekaluša 16, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobit će certifikat/potvrdu o učešću, a najzainteresiranije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju pitanja koje se tiču prava žena i manjinskih i marginaliziranih grupa u BIH.

Rok za prijavu je 6. mart 2015.godine.

You must be logged in to post a comment Login