U Bratuncu počinje sistematska deratizacija

U cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari Opštinska uprava Bratunac provodi sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac u periodu od 28. avgusta do 6. septembra.

Sistematskom deratizacijom se obuhvataju: individulna domaćinstva sa pratećim objektima, stambeni fond u društvenom vlasništvu-zjedničke prostorije, individualne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekti radnih organizacija, objekti ustanova (školske, predškolske, kulturne i vjerske), zelene i druge površine, otvoreni kanali i vodotokovi, kanalizaciona mreža i svi ostali objekti i površine na području opštine Bratunac gdje postoji mogućnost prisustva glodara.

Sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac vršiće Preduzeće za sanitarno ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu usluge i promet „Sanitarac“ iz Vlasenice, koje je odabrano za vršenje ove usluge u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Ovo preduzeće će pripremiti najkvalitetnije materijale za deratizaciju u količini dovoljnoj za maksimalan uspijeh akcije, a koja neće ekološki narušiti čovjekovu okolinu, zdravlje ljudi i domaćih životinja.

Opština Bratunac će finansirati sistematsku deratizaciju za komplet kanalizacionu mrežu sa svim šahtovima, sve osnovne škole i srednju školu, obale rijeke Glogove i Križevice, objekat Crvenog krsta, zelene i druge javne površine,  Dom zdravlja Bratunac, zgradu Opštine, zgradu Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac, objekat Doma kulture – prostorije u vlasništvu opštine Bratunac, kao i ostale površine i objekte kojima gazduje opština.

Ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema važećem cjenovniku Preduzeća za sanitarno ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu usluge i promet „Sanitarac“ Vlasenica iz Vlasenice.

Nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije vršiće nadležna inspekcija Opštinske uprave Bratunac.

Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su omogućiti nesmetano vršenje usluga na obaveznoj sistematskoj deratizaciji.

Sve informacije o sistmatskoj deratizaciji mogu se dobiti u  Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Bratunac u vremenu od 07.00 do 15.00 časova. Kontakt telefoni: 056/411-097  i 056/411-037.

Izvor: Opština Bratunac

You must be logged in to post a comment Login