“Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10”

Na konferenciji, koja je danas održana u Sarajevu, prezentirani su rezultati projekta “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10” koji zajednički provode četiri UN agencije – UNDP, UNICEF, UNHCR i IOM. Ovaj projekat ima za cilj primjenu koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10, sa posebnim osvrtom na povratnike i interno raseljene osobe koje se i danas suočavaju sa različitim izazovima i poteškoćama u procesu reintegracije, primarno u kontekstu ekonomske i socijalne sigurnosti.

„Ujedinjene nacije vjeruju da mir i sigurnost zavise od investiranja u ljude, u kvalitet njihovog života, ekonomsko osnaživanje i dostojanstvo,” istakla je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, te navela da je projekat poseban fokus stavio na socijalno najugroženije kategorije stanovnika u Kantonu 10, koji je najnerazvijenija regija u BiH sa visokom stopom nezaposlenosti. Projekat se zasniva na partnerstvu sa lokalnim općinskim i kantonalnim vlastima, s ciljem obezbjeđenja lokalnog učešća i podrške, ali i dugoročne održivosti rezultata projekta.

„Ovaj projekat može biti dobar primjer kako se mogu prepoznati potrebe stanovništva na određenom prostoru, i pružiti pomoć onima kojima je potrebna,“ rekao je Draško Dalić, premijer Kantona 10, i posebno istakao ulogu koji su imali mobilni timovi Crvenog križa s obzirom na veličinu Kantona i starosnu strukuturu stanovnika.

Od septembra 2013. kada je počeo projekat, investirano je oko 2,5 miliona dolara, i pružena ekonomska podrška za 400 porodica, više od 10.000 građana je dobilo pristup zdravoj i sigurnoj vodi, pokrenuto je više od 1.000 akcija besplatne pravne pomoći, a 70% djece uključeno je u programe predškolske edukacije.

Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, naveo je značaj mobilnih timova koji su tokom projekta pružili usluge zdravstvene zaštite i socijalne usluga za više od za 5.000 osoba.

Duško Radun, načelnik općine Bosansko Grahovo istakao je da je zahvaljujući ovom projektu sanirana vodovodna mreža i riješeno vodosnabdijevanja što su bili najveći problemi ove lokalne zajednice, a otvorena je i prva pekara u općini.

Projekt “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10” podržava UN Fond za ljudsku sigurnost (UN TFHS), a implementiraju UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM, u partnerstvu sa Vladom i općinama Kantona 10, Crvenim križom, općinskim centrima za socijalni rad, te lokalnim organizacijama civilnog društva.

You must be logged in to post a comment Login