Preliminarna rang lista korisnika socijalnog stanovanja u Potočarima

Catholic Relief Services u BiH raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva-prijava za dodjelu u zakup stambenih jedinica u opštini Srebrenica – Potočari, izgrađenih u okviru projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska integracija“ koji je bio otvoren do 05.03.2014. godine. Prvostepena komisija izvršila je obradu pristiglih prijava, vrjednovanje kriterijuma–bodovanje, shodno pravilniku, objavila je preliminarnu rang listu korisnika za dodjelu.

“Malo više vremena smo uzeli za bodovanje imajući u vidu da je bilo stanje elementarne nepogode na području opštine Srebrenica tako da smo kasnili sa bodovanjem i objavljivanjem liste,” rekao je za naš Portal Zekerijah Hadžić, predsjednik Prvostepene komisije za izbor korisnika za projekat “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska integracija”.

Danas je objavljena preliminarna lista od 24 kandidata kao i 11 kandidata koji se nalaze na preliminarnoj listi čekanja. Ukoliko dođe do odustajanja pojedinih kandidata sa preliminarne liste ili su u međuvremenu prošli na drugim javnim pozivima, kandidati sa liste čekanja ulaza u razmatranje i odabri za preliminarnu listu.

Lista odabranih kandidata, prema preliminarnoj listi:

1. Ibrahimović (Ibro) Fata
2. Burić (Juso) Jusmir
3. Smajić (Ferid) Enver
4. Jakupović (Sakib) Mersed
5. Halilović (Ševko) Azir
6. Jusić (Haso) Jasmina
7. Alispahić (Ešref) Almir
8. Bektić (Ševko) Mirsad
9. Delić (Salih) Sadik
10. Begović (Kemal) Sadžida
11. Gurdić (Nurija) Bajro
12. Salihović (Alaga) Amir
13. Hasanović (Hurem) Sedin
14. Mandžić (Ibrahim) Ismail
15. Gabeljić (Asim) Sabahudin
16. Fejzić (Abaz) Admir
17. Hodžić (Himzo) Džemil
18. Krdžić (Senahid) Refik
19. Ahmetović (Selman) Senahid
20. Muharemović (Mujo) Sabahudin
21. Orić (Munib) Ahmedin
22. Gurdić (Nurija) Azmir
23. Obradović (Slavoljub) Dragan
24. Alić (Jusuf) Vahid

Lista kandidata na čekanju:

1. Jovanović (Miloš) Mile
2. Zukanović (Idriz) Almir
3. Divović (Adem) Admir
4. Bećirović (Abdulkadir) Admir
5. Smajić (Sadik) Alen
6. Alić (Bekir) Berisa
7. Hasanović (Merim) Rijad
8. Delić (Salih) Ševal
9. Lemeš (Nazif) Mirnes
10. Muratović (Zahir) Armina
11. Nukić (Sejdalija) Salko

Listu kandidtata koji nisu bodovani, nisu ušli u izbor možete pronaći na OVOM LINKU.

“Eventualne nedostatke ili naše greške iz rada Prvostepene komisije uvidjeće Drugostepena komisija i napraviće konačnu listu za odabir korisnika za dodjelu stanova,” rekao je Hadžić.

Prigovori na rang-listu potencijalnih korisnika mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, a najkasnije do 07.07.2014. godine. Prigovori se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti, s naznakom “PRIGOVOR NA LISTU KORISNIKA CRS-A, U OKVIRU PROJEKTA ODRŽIVA SREBRENICA-SOCIJALNO STANOVANJE I EKONOMSKA INTEGRACIJA” – NE OTVARAJ, u šalter salu Opštine Srebrenica, ulica Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica.

Prigovori koji pristignu poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. O žalbama će odlučivati Drugostepena komisija ovog poziva.

You must be logged in to post a comment Login