Povećanje kreditnog rejtinga znači da je BiH manje rizična

Povećanje kreditnog rejtinga BiH znači da smo percipirani kao manje rizični u odnosu na prethodni period, navode iz Centralne banke BiH.

Pojašnjavaju da to ne znači da će se prinosi na trenutni javni dug smanjiti, ili da će eventualne nove emisije javnog duga na međunarodnim tržištima biti jeftinije u odnosu na ranije, jer postoje faktori na međunarodnim tržištima koji utiču na trošak zaduživanja svih emitenata, ali znači da smo, trenutno, od strane jedne od vo-dećih rejting agencija percipirani kao blago ma-nje rizični u odnosu na prethodni period.

“Svako poboljšanje kreditnog rejtinga znači da je dužnik ili emitent, u konkretnom slučaju BiH, percipirana od rejting agencije kao sigurnija za strane investicije, u odnosu na prethodni period. Strani investitor želi nezavisnu informaciju o sposobnosti dužnika da servisira trenutne i međunarodne obaveze koje dospijevaju u krat-kom i srednjem roku, i informaciju o tome koli-ko je njegov uloženi kapital siguran u zemlji”, navode iz CB BiH.

Dodaju da se ne posmatra i ne ocjenjuje samo ekonomska slika zemlje i njen potencijal, nego i vladavina prava i politička stabilnost, a sve s ci-ljem ocjene koliko naprasno i u kojoj proceduri se nacionalna regulativa, koja je bitna za poslo-vanje trenutnog ili budućeg stranog investitora, može promijeniti. Na osnovu takvih nezavisnih informacija i ocjena, investitori donose ocjene u koju zemlju žele ulagati ili investirati, i koliki prinos očekuju za rizik kojem su svjesno izloženi.

“Naš trenutni rejting B+, dodijeljen od strane Standard & Poor’s, deskriptivno se još uvijek označava kao kategorija visoko špekulativnih ulaganja, ali smo sad na korak od kategorije špe-kulativnih ulaganja. Za razliku od promjene u nivou rejtinga, što je nedavno bio slučaj, pro-mjena izgleda daje naznake budućih ocjena rej-tinga. Drugim riječima, daje naznake da li se krećemo ka manje ili više rizičnoj kategoriji in-vestitora. Pri inicijalnoj izmjeni nivoa rejtinga, uobičajeno je da se izgledi ocijene kao stabilni”, pojašnjavaju iz CB BiH.

Naglašavaju da je u izvještaju, uz ocjenu rejtin-ga, navedeno da se ekonomska aktivnost pokaza-la otpornijom na makroekonomske šokove, uključujući i inflatorni šok, nego se inicijalno pretpostavilo, a posljedično je njihova projekcija ekonomske aktivnosti u BiH za 2023. revidirana sa jedan na dva odsto, prenosi Fena.

You must be logged in to post a comment Login