Ovo su mjere za suzbijanje afričke kuge svinja u Republici Srpskoj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izjavio je da će od petka, 11. avgusta, na snagu stupiti danas objavilo je usaglašene mjere za suzbijanje afričke kuge svinja kojima se dozvoljava prevoz zdravih grla radi prodaje iz ugroženog područja, unutar i van njega, klanje u domaćinstvu za vlastite potrebe, te propisuje način klanja u klaonicama, a sve po strogo određenim uslovima.

Služba civilne zaštite opštine Srebrenica objavila je mjere koje su na snazi.

1. Ovim Rješenjem se utvrđuju mjere koje se preduzimaju za premještanje svinja u drugu farmu ili u klaonicu sa imanja smještenih u zaraženom i ugroženom području zbog Afričke kuge svinja, kao i mjere koje se preduzimaju kod obrade i prerade mesa svinja iz zaraženog i ugroženog područja.

2. Premještanje svinja u objekte za klanje i preradu ili drugu farmu iz zaraženog područja mora biti u skladu sa članom 10. Pravilnika o mjerama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečevanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti Afričke kuge svinja („Službeni glasnik Republike Srpske„ br:71/19, 59/23 i 68/23-u daljem tekstu Pravilnik Afričke kuge svinja).

3. Premještanje svinja u objekte za klanje i preradu ili drugu farmu iz ugroženog područja mora biti u skladu sa članom 11. Pravilnike Afričke kuge svinja.

4. Premještanje svinja iz ugroženog područja može biti i na farme koje se nalaze van ugroženog i zaraženog područja u Republici Srpskoj ako se izvrše sve obaveze iz člana 11.Pravilnike Afričke kuge svinja i ako farme ispunjavaju najviši stepen biosigurnosti koji se određuje biosigurnosnim upitnikom.

5. U skladu sa članom 11. stav 7. tačka 4. Pravilnika Afričke kuge svinja veterinarski inspektor na osnovu popunjavanja biosigurnosnog upitnika, kliničkog pregleda svinja u skladu sa članom 11. Pravilnika Afričke kuge svinja odobrava transport životinja na drugu farmu istog stepena biosigurnosti u ugroženom području ili van ovog područja ili u klaonicu u ugroženom području ili van ovog područja gdje se nakon klanja meso može koristiti kao svježe meso, a poslije obavljenih antemortem i postmortem pregleda ako se ne uoče promjene ili nalazi koji su pozitivni na Afričku kugu svinja postupa u skladu sa članom 14. Pravilnika Afričke kuge svinja.

6. Klanje svinja iz zaraženog ili ugroženog područja sa imanja koja imaju najviši stepen biosigurnosti može se vršiti uz prethodno odobrenje veterinarskog inspektora, da se može koristiti kao svježe meso, u svim objektima za klanje i preradu ako je moguće u zaraženom i ugroženom području koja posjeduju Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti klanja i prerade izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
7. Klanje svinja iz zaraženog i ugroženog područja sa imanja koja imaju niži stepen biosigurnosti može se vršiti uz prethodno odobrenje veterinarskog inspektora samo u klaonicama u zaraženom i ugroženom području koje imaju vlastitu preradu i koje posjeduju Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti klanja i prerade i Saglasnost za ovu vrstu prerade izatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

8. Ukoliko se u zaraženom ili ugroženom području od Afričke kuge svinja nalaze objekti koji su zainteresovani za obavljanje poslova klanja svinja, a ne posjeduju Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti klanja i prerade izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iste je moguće uslovno odobriti na period od maksimalno tri mjeseca po hitnoj proceduri uz prethodno ispunjavanje minimalnih uslova definisanih Pravilnikom o posebnim uslovima za objekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla koji se odobravaju pod posebnim uslovima („Službeni glasnik Republike Srpske„ br:108/22).

9. Objekti iz tačaka 6., 7. i 8. ovog Rješenja dužni su dostavljati mjesečne izvještaje nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

10. Premještanje svinja u području koje je proglašeno zaraženim i ugroženim od Afričke kuge svinja moguće je vršiti po isteku 15 dana od dana čišćenja i dezinfekcije prvog zaraženog imanja u tom području.

11. Vlasnik imanja u zaraženom i ugroženom području koji ima namjeru da premješta svinje, dužan je namjanje 48 sati ranije da to najavi nadležnom veterinarskom inspektoru i nadležnom veterinaru koji sprovodi Program mjera, kako bi izvršio sve radnje potrebne za premještanje svinja u ugroženom i zaraženom području.

12. Nakon dobijanja najave za premještanje svinja, nadležni veterinarski inspektor provjerava da li su ispunjeni uslovi u skladu sa Pravilnikom Afričke kuge svinja, te nadležni veterinar koji sprovodi Program mjera organizuje uzimanje uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku i vrši klinički pregled u skladu sa Pravilnikom Afričke kuge svinja, a veterinarski inspektor vrši nadzor i odobrava promet.

13. U cilju odobravanja premještanja svinja sa imanja koja se nalaze u zaraženom i ugroženom području potrebno je obezbjediti da to premještanje ne predstavlja rizik od širenja Afričke kuge svinja, svinje moraju biti klinički pregledane, neposredno prije premještanja svinja na reprezentativnom broju životinja:

• Ako se radi o svinjama koje treba preseliti na drugo imanje, pregledom treba obuhvatiti i svinje u svim proizvodnim jedinicama u kojim se drže svinje koje se premještaju,
• Ako se radi o prasadima i svinjama starijima od tri mjeseca, taj pregled uključuje i mjerenje tjelesne temparature, minimalan broj svinja koje treba pregledati mora da omogući, sa sigurnošću od 95%, otkrivanje Afričke kuge svinja u tim proizvodnim jedinicama, za pretpostavljenu prevalenciju od 10% populacije svinja,
• Ako se radi o priplodnim krmačama, minimalan broj svinja koje treba pregledati mora da omogući, sa sigurnošću od 95%, otkrivanje 5% prevalencije u proizvodnim jedinicama u kojima se drže svinje koje se premještaju,
• Ako se radi o nerastovima, treba pregledati sve nerastove koji se sele, kada su pregledom obuhvaćene i svinje u proizvodnim jedinicama, u svim podjedinicamna potrebno je izvršiti klinički pregled svinja, minimalan broj svinja u proizvodnim jedinicama koje treba pregledati mora da omogući, sa sigurnošću od 95% otkrivanje povišene tjelesne temperature ili drugih simptoma koji ukazuju na sumnju na Afričku kugu svinja ako se ona u proizvodnim jedinicama pojavljuje za pretpostavljenu prevalenciju od 20%,
• Ako se radi o priplodnim krmačama i nerastovima, minimalan broj svinja koje treba klinički pregledati u podjedinicama mora da omogući, sa sigurnošću od 95% otkrivanje povišene tjelesne temperature ili drugih simptoma ako se oni u proizvodnim jedinicama pojavljuju za pretpostavljenu prevalenciju od 5% i,
• Na osnovu biosigurnosnih mjera na imanju veterinarski inspektor može da odredi i manji broj uzoraka za pregled na Afričku kugu svinja.

14. Nakon dobijanja negativnih rezultata dijagnostičkih ispitivanja i kliničkog pregleda na Afričku kugu svinja, od nadležnog veterinara, nadležni veterinakrski inspektor poštujući sve mjere biosigurnosti upućuje svinje u klaonicu ili drugu farmu u prevoznom sredstvu na način da se spriječi širenje zaraze, i o tome obavještava nadležnog veterinara u klaonici ili farmi.

15. Prije davanja odobrenja za premještanje svinja na drugu farmu nadležni veterinar ili nadležni veterinarski inspektor dužan je obavjjestiti nadležnog veterinara za farmu na koju se upućuje pošiljka radi provjere ispunjenosti biosigurnosnih uslova u prijemnom objektu.

16. Sva odobrenja o premještanju moraju se sprovesti na sljedeći način:

• Da se prvenstveno koriste glavni putevi ili željezničke pruge,
• Da se prilikom prevoza izbjegavaju putevi u blizini objekata u kojima se drže svinje i,
• Da se prevoz vrši bez istovara ili zaustavljanja do istovara u objektu odredišta.

17. Nadležni veterinarski inspektor vodi evidenciju o svim odobrenim premještanjima u klaonicama u području koje je proglašeno zaraženim i ugroženim od Afričke kuge svinja, vodi sve zapisnike sa brojem svinja i njihovim identifikacionim oznakama (markice), kao i o rezultatima laboratorijskog ispitivanja i kliničkog pregleda.

18. Nadležni veterinar koji sprovodi Program mjera vodi evidenciju o svim odobrenim premještanjima na druge farme u području koje je proglašeno zaraženim i ugroženim od Afričke kuge svinja, vodi sve zapisnike sa brojem svinja i njihovim identifikacionim oznakama (markice), kao i o rezultatima ispitivanja i kliničkog pregleda.

19. Klanje i promet svinja ne smije da počne prije dobijanja negativnih rezultata dijagnostičkih ispitivanja na Afričku kugu svinja od strane referentne laboratorije.

20. Nadležni veterinar u klaonici dužan je obavjestiti nadležnog veterinara koji sprovodi Program mjera, a koji je poslao pošiljku, o prispijeću pošiljke u klaonicu.

21. Nadležni veterinar će prije klanja potvrditi da su klanju namjenjene isključivo zdrave životinje koje ne pokazuju nikakve simptome bolesti, što je ekvivalentno ante mortem pregledu životinja na klaonici.

22. Nakon evisceracije, nadležni veterinar za sprovođenje ante mortem i post mortem pregleda posebno obraća pažnju na izgled, veličinu i konzistenciju unutrašnjih organa, u smislu utvrđivanja promjena specifičnih za zarazne bolesti svinja-klasičnu i Afričku kugu svinja, a ukoliko se prilikom pregleda unutrašnjih organa uoče promjene koje mogu ukazivati na sumnju na zarazne bolesti životinja koje se prijavljuju u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj i podzakonskim aktima, nadležni veterinar bez odlaganja obavještava nadležnog veterinarskog inspektora koji pokreće i vodi dalji postupak u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici srpskoj.

23. Nadležni veterinarski inspektor može odobriti premještanje svinja sa imanja koja se nalaze u ugroženom području na područja slobodna od Afričke kuge svinja u Republici Srpskoj uz obezbjeđenje da to premještanje ne predstavlja rizik od širenja Afričke kuge svinja, a pod uslovom:

• Da imanje ispunjava biosigurnosne mjere,
• Da su sve svinje klinički pregledane uz mjerenje tjelesne temperature i da je obavljena kontrola registra, brojeva ušnih markica sa svih svinja na imanju i utvrđeno porijeklo svih svinja na imanju,
• Da prilikom pregleda i kontrole nisu utvrđeni nikakvi klinički znaci Afričke kuge svinja, da su sve svinje obilježene na propisan način,
• Da se svinje otpremaju u zatvorenim prevoznim sredstvima koja je zapečatio veterinarski inspektor,
• Da su prevozna sredstva i oprema odmah nakon prevoza svinja očišćena i dezinfikovana,
• Da je od svinja koje trebaju da budu zaklane ili premještene uzet dovoljan broj uzoraka sa ciljem potvrđivanja ili isključivanja prisustva virusa Afričke kuge svinja i,
• Da je poznato krajnje odredište i kupac.

24. Nadležni veterinarski inspektor može odobriti premještanje pošiljaka svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući omotače, dobijenih od svinja držanih u zaraženim i ugroženim područjima van tih područja, iz objekata za klanje i preradu koje je odredilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u slučajevima:

• Da se svježe meso premješta u objekte za preradu radi podvrgavanja jednim od postupaka obrade za umanjivanje rizika navedenog u tački 25.ovog Rješenja i,
• Svježe meso označeno u skladu sa posebnim propisima od trenutka dobijanja u klaonici i tu oznaku nosi do obrade.

25. Sa mesom zaklanih svinja iz zaraženog i ugroženog područja u skladu sa ovim Rješenjem postupa se prema postupcima obrade i prerade kako slijedi:
• Termička obrada u hermetički zatvorenom spremniku da bi se postigla vrijednost F0 najmanje 3 minute (F0 je izračunati efekat uništavanja bakterijskih spora. Kada F0 ima vrijednost 3, to znači da je najhladnija tačka u proizvodu dovoljno zagrijana da se postigne jednak efekat uništavanja kao na 121°C u tri minute trenutnim zagrijavanjem i hlađenjem),
• Termička obrada da bi se postigla temperatura u najdubljem dijelu od 70°C,
• U hermetički zatvorenoj posudi, pri temperaturi od 60°C najmanje četiri sata,
• Prirodna fermentacija i dozrijevanje otkoštenog mesa: najmanje 9 mjeseci da bi se postigle najveće vrijednosti Aw od 0,93 i pH od 6,
• Prirodna fermentacija slabina: najmanje 140 dana da bi se postigle najveće vrijednosti Aw od 0,93 i pH od 6,
• Prirodna fermentacija šunki: najmanje 190 dana da bi se postigle najveće vrijednosti Aw od 0,93 i pH od 6,
• Sušenje otkoštenih šunki i slabina španskog tipa nakon soljenja:
• Iberske šunke: najmanje 252 dana,
• Iberske plećke: najmanje 140 dana,
• Iberske slabine: najmanje 126 dana,

• Šunke Serrano: najmanje 140 dana,
• Omotači:
• Soljenje natrijum hloridom (NaCl), suvim ili kao zasićena salamura neprekidno od 30 dana ili duže na temperaturi od 20°C ili višoj,
• Soljenje solju sa dodatkom fosfata, suvo ili u zasićenoj salamuri neprekidno od 30 dana ili duže na temperaturi od 20°C ili višoj,

26. Restorani, pečenjare i drugi slični ugostiteljski objekti u zaraženom i ugroženom području od Afričke kuge svinja mogu da obavljaju termičku obradu, pečenje prasadi koji dolaze iz objekata odobrenih za klanje pod uslovom da su registrovani za navedenu djelatnost uz obavezu da vode evidenciju o prijemu i porijeklu prasadi.
27. Klaonica je dužna obavjestiti nadležnog veterinarskog inspektora (lokalnog i republičkog) o upućivanju mesa na dalju preradu u drugi objekat ili u ugostiteljski objekat u skladu sa Pravilnikom Afričke kuge svinja.

28. Ugostiteljski objekti su dužni da sve nusproizvode životinjskog porijekla koji potiču od svinjskog mesa, kao i kosti i kožice propisno obilježe i odlože u spremnike na odgovarajućoj temperaturi do konačnog zbrinjavanja u skladu sa Zakonom o nusproizvodima životinjskog porijekla („Službeni glasnik Republike Srpske„ br:60/13 i 94/19).

29. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog Rješenja vrše veterinarski inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove i inspekcije u sastavu jedinica lokalne samouprave.

30. Nadležni veterinarski inspektori i nadležna veterinarska organizacija su obavezni dostavljati Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sedmične izvještaje o sprovedenim mjerama po ovom Rješenju.

31. Troškovi za sprovođenje mjere uzimanja laboratorijske dijagnostike na Afričku kugu svinja po ovom Rješenju finansirat će se u skladu sa mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja, dok ostale troškove snosi vlasnik i

32. Mjere određene ovim Rješenjem ostaju na snazi dok se na osnovu procjene rizika u odnosu na bolest Afričke kuge svinja ne steknu uslovi za njihovo ukidanje.

You must be logged in to post a comment Login