Opština Srebrenica od glavnog revizora dobila mišljenje sa rezervom

Nakon negativnog mišljenja o usklađenosti i mišljenja sa rezervom, ovog puta Opština Srebrenica je dobila nešto bolji izvještaj od strane Glavne služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

„Po našem mišljenju, osim za navedeno u pasusu ‘Osnov za mišljenje sa rezervom’, konsolidovani finansijski izvještaji Opštine Srebrenica istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2022. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja“, navodi se.

Ono što je sporno prema ovom izvještaju jeste deset izvršilaca koji su bili zapolseni duže od šest mjeseci, veći koificijent za plate nekim od zaposlenih u dječijem vrtiću, isplata nadoknade odbornicima za prisustvo na sjednicama koja nije definisana zakonom.

Kako se navodi, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske izvršila je finansijsku reviziju Opštine za 2019. godinu i sačinila Izvještaj u kojem je dato 16 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (sedam za finansijske izvještaje i devet za usklađenost).

Opština je u avgustu 2020. godine, u skladu sa članom 21. stav (3) Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske, dostavila Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske odgovor o preduzetim radnjama radi prevazilaženja propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizijskom izvještaju broj RV054-20.

Od sedam preporuka datih za finansijske izvještaje, jedna je provedena, dvije preporuke su djelimično provedene, a preporuke koje su se odnosile na popis imovine i obaveza, priznavanje i evidentiranje kratkoročne finansijske imovine i promjena u vanbilansnoj evidenciji u skladu sa odredbama Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike i objelodanjivanje informacija u Napomenama uz finansijske izvještaje u skladu sa zahtjevima MRS JS i članom 46. Pravilnika o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika, nisu provedene.

Od devet preporuka za usklađenost provedeno je sedam preporuka, a nisu provedene preporuke koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u skladu sa članom 61. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i preporuka data direktorima JU Dječiji vrtić Poletarac i JU Centar za socijalni rad koja se odnosi na uspostavljanje pomoćnih knjiga, popis imovine i obaveza, odnosno direktoru JU Dječiji vrtić Poletarac o usklađivanju internih akata kojima se definišu plate i druga lična primanja zaposlenih sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske.

Glavna služba za reviziju javnog sektora dala je ukupno 12 preporuka za finansijske izvještaje kao i za usklađenost koje možete pogledati u detaljnom izvještaju koji je sačinila ova nezavisna i profesionalna institucija parlamentarnog nadzora 27. jula.

You must be logged in to post a comment Login