Održana javna rasprava o strategiji razvoja naše opštine

Danas je u Kulturnom centru Srebrenica održana javna rasprava o nacrtu dokumenta “Strategija razvoja opštine Srebrenica 2014-2018″.

Ovo je dobra prilika za reorganizaciju, u najširem smislu riječi, gdje se planira petogodišnji razvoj opštine Srebrenica u čijem procesu učestvuju svi, od javnih institucija, javnih preduzeća, NVO predstavni, privatnih preduzeća i građana opštine Srebrenice.

Strategija razvoja pruža viziju budućnosti, viziju razvoja opštine Srebrenica. Zasnovana je na načelu održivosti, integriše ekonomski, društveni i aspekt životne sredine. Strateški i operativni ciljevi su tako postavljeni da podstiču razvoj održive lokalne ekonomije, odgovaraju društvenim zahtjevima za obezbjeđenje boljih socijalnih uslova, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava za sve slojeve i grupe, kao i zahtjeve životne sredine da se životno važni prirodni resursi koriste tako da zadovoljavanje sadašnjih potreba ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, stoji u ovom dokumentu.

Današnja javna rasprava održana je sa ciljem upoznavanja strateških rješenja i operativnih ciljeva do kojih je došla radna grupa za izradu ovog dokumenta. Naredna javna rasprava održaće se u Skelanima.

“Danas je održana prva javna rasprava na koju su pozvani predstavnici mjesnih zajednica koje gravitiraju u užem centru grada, predstavnici privatnih preduzeća i javnih ustanova i javnih preduzeća i nevladinih organizacija sa ciljem da ih kratko upoznamo do čega smo došli”, rekao je Amir Kulaglić, koordinator za izradu “Strategije razvoja Srebrenice 2014-2018” i dodao da je razočaran odzivom na ovu javnu raspravu.

Strategijom su obuhvaćena tri sektora: privrednog razvoja, društvenog razvoja i sektor zaštite životne sredine gdje su formirate i tri sektorske radne grupe u kojima je radilo više od 100 ljudi, koji su zajedničkim snagama radili na ovom dokumentu.

Vizija opštine Srebrenica jeste da ova opština bude funkcionalna multietnička zajednica zadovoljnih i odgovornih građana, mjesto čiste i zdrave okoline, okosnica regionalnog razvoja privlačna za investitore.

“Nastojaćemo da dobijemo što kvalitetnija rješenja kako bi naša strategija bila stvarni izraz potreba građana opštine Srebrenice a ne nekakav frizirani dokument koji će služiti za pokazivanje nekome. Ne, mi želimo jedan operativni, temeljan, strateški dokument koji će nuditi rješenja za rješavanje stvarnih problema” istakao je Kulaglić.

Proces pripreme je započeo i odvijao se u skladu sa standardizovanom Metodologijom za integrisano planiranje lokalnog razvoja u BiH (miPRO). Navedena metodologija je rezultat zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a pripremljena je u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), provedenog od strane ovih institucija, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Federalnim ministarstvom pravde i savezima opština i gradova iz oba entiteta, uz tehničku asistenciju Agencije za razvoj preduzeća EDA iz Banja Luke.

Ovaj dokument “Strategija razvoja opštine Srebrenica 2014-2018″ je i dalje otvoren za dopune i dorade koje predstavnici, institucija, javnih preduzeća, organizacija, privatnih preduzeća i građana mogu poslati na adresu: ddjs@srebrenica.gov.ba

Naredni korak, prije kompletne izrade ovog dokeumenta, jeste da Skupština opština Srebrneica usvoji ovaj dokument i krene u njegovu dalju realizaciju.

Možete preuzeti radna dokumenta:

Strategija razvoja opštine Srebrenica 2014-2018

Projektni obrazac

You must be logged in to post a comment Login