NBS – Promocija zbirke priča i novela „Evergreen“

Narodna biblioteka Srebrenica u sklopu obilježavanja 55 godina rada ove ustanove organizuje promociju zbirke novela i nostalgičnih priča „Evergreen“ autora Mirka S. Markovića u kojoj je pisac vratio u život vrijeme šlagera, mladosti i ljubavi.

Promocija je zakazana za 15. septembar u 19:00 časova u prostoru biblioteke a 16. septembar zakazano je druženje pisaca sa učenicima i nastavnicima “Prve osnovne škole” Srebrenica, “Tajne čitanja-Mirko Marković za djecu i profesore” u 08:15 časova u prostoru škole.

EVERGREEN-8

Svoje mišljenje o ovoj zbirici priča dao je poznati pjesnik Pero Zubac:

“…Ova knji­ga je u stva­ri na­sta­vak jed­ne ko­ju Mir­ko Mar­ko­vić stal­no pi­še i do­pi­su­je. Ona pret­hod­na, no­sa­na po du­gim mo­jim pu­to­va­nji­ma, či­ta­na vi­še pu­ta u ra­znim gra­do­vi­ma i ra­znim lič­nim ras­po­lo­že­nji­ma, bi­la mi je ve­ran sa­put­nik, knji­ga dru­žbe­ni­ca, taj­na ši­fra „Se­za­me…“ za po­vra­tak u de­tinj­stvo i mla­dost, uvek ka­da mi se to us­hted­ne, a u knji­zi je i mu­zi­ka, sli­ka, i re­či le­ko­vi­te i umi­ru­ju­će.”

Nastavak teksta na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login