Nagradno takmičenje: Moje putovanje Evropom

Mladi ste i želite putovati Evropom i upoznati druge kulture i običaje? Imate ideju koje države želite posjetiti?

Napravite originalni plan putovanja i možda  upravo vi osvojite jednu od 3 nagrade od po  1.000 EUR za putovanje Evropom koje dodjeljuje Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini!

Svi sretni dobitnici trebaju u toku i po povratku s putovanja pripremiti i na društvenim mrežama podijeliti putopisne reportaže koje će mladima u BiH prenijeti poruke o vrijednostima Evropske unije i prednostima putovanja i upoznavanja različitih kultura. Reportaže trebaju sadržavati tekstualni, foto i/ili video sadržaj.

Kako učestvovati u nagradnom takmičenju?

Napravite originalni plan putovanja koji će obuhvatiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koje destinacije i znamenitosti u Evropskoj uniji želite posjetiti?
 • Zašto su te destinacije interesantne?
 • Na koji način će posjeta ovim destinacijama i znamenitostima proširiti vaša saznanja o temeljnim vrijednostima Evropske unije?
 • Na koji način biste podijelili svoja iskustva sa mladima u BiH?
 • Koji je vaš plan putovanja? Kako namjeravate putovati, gdje planirate odsjedati?
 • Koje troškove i u kojem iznosu planirate u toku vašeg putovanja?
 • Zašto baš ti trebaš osvojiti ovu nagradu?

Takmičenje se realizuje u tri ciklusa, i u svakom će biti dodijeljena po jedna nagrada od 1.000 EUR.

Rokovi za predaju prijava na nagradno takmičenje su:

 • 15.7.2019.
 • 15.8.2019.
 • 15.9.2019.

Pravo učešća na ovom takmičenju imaju svi građani BiH od 18 do 35 godina na dan predaje aplikacije.

Prijave na nagradno takmičenje se trebaju dostaviti na email adresu [email protected]

Pozivamo zainteresovane da prije slanja prijave pročitaju propozicije i pravila nagradnog takmičenja.

Propozicije i pravila nagradnog takmičenja

Moje putovanje Evropom

ČLAN 1: ORGANIZATOR

Info centar Evropske unije u BiH, Skenderija 3a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za Nagradno takmičenje „Moje putovanje Evropom“ u 2019. godini (u daljem tekstu: Nagradno takmičenje). Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 2: TRAJANJE NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno takmičenje će se realizovati od 15.6.2019. od 12:00 sati do 15.9.2019. do 23:59 sati, što predstavlja period u kojem će se prijave primati putem dole navedene email adrese.

ČLAN 3: PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Nagradnom takmičenju imaju sve fizičke osobe, u dobi od 18 do 35 godina na dan predaje prijave na takmičenje, koji su državljani Bosne i Hercegovine i s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika Info centra Evropske Unije u BiH, Delegacije EU u BiH i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, te članova njihovih užih porodica (u daljem tekstu: Učesnik). Učesnik treba da posjeduje putnu ispravu (pasoš) koja je važeća najmanje do 31. decembra 2019.

ČLAN 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM TAKMIČENJU

Osoba koja želi učestvovati u Nagradnom takmičenju treba napraviti originalni plan putovanja koji će obuhvatiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koje destinacije i znamenitosti u Evropskoj uniji želite posjetiti?
 • Zašto su te destinacije interesantne?
 • Na koji način će posjeta ovim destinacijama i znamenitostima proširiti vaša saznanja o vrijednostima Evropske unije?
 • Na koji način biste podijelili svoja iskustva sa mladima u BiH, koristeći društvene mreže i druge komunikacijske kanale?
 • Koji je vaš plan putovanja? Kako namjeravate putovati, gdje planirate odsjedati?
 • Koje troškove i u kojem iznosu planirate u toku vašeg putovanja?
 • Zašto baš ti trebaš osvojiti ovu nagradu?

Prva stranica plana putovanja treba sadržavati sljedeće informacije:

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Datum i mjesto rođenja
 • Državljanstvo (ili državljanstva ukoliko ih ima više)
 • Broj važeće BiH putne isprave (pasoš) i datum do kojeg važi putna isprava
 • Adresa stanovanja
 • Broj telefona/mobitela
 • Email adresa

Ukoliko planirate putovati s članom porodice, prijateljem/prijateljicom, ili drugom osobama, čije troškove putovanja planirate djelomično ili potpuno pokriti iz nagrađenog iznosa, tada Učesnik Nagradnog takmičenja treba i za saputnike navesti gore navedene osobne informacije.

Plan putovanja treba biti u PDF formatu, i može sadržavati tekst (veličina fonta min. 11), fotografije, tabele i grafičke elemente kao što su skice, grafikoni, crteži, dijagrami i druge ilustracije. Poželjno je da pregled troškova putovanja bude predstavljen tabelarno. Plan putovanja ne može biti duži od 8 (osam) A4 stranica uključujući tekst, fotografije i druge elemente.

Prijave na nagradno takmičenje se trebaju dostaviti na email adresu [email protected] u periodu trajanja nagradnog takmičenja. Sve prijave pristigle nakon isteka roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Premet emaila treba sadržavati riječ „Prijava“, te ime i prezime Učesnika Nagradnog takmičenja.

Sve prijave automatski postaju vlasništvo Organizatora. U razmatranje će se uzimati samo one prijave koje budu pripremljene i predate u skladu s ovdje navedenim Pravilima.

ČLAN 5: NAGRADNI FOND I CIKLUSI NAGRADNOG TAKMIČENJA  

Na osnovu odredbi ovih Pravila, tri učesnika Nagradnog takmičenja će biti nagrađena sa po jednim vaučerom u vrijednosti od po 1.000 (jedna hiljada) EUR. Navedeni iznos treba biti u cijelosti potrošen za troškove putovanja koje je predstavljeno u pobjedničkom planu putovanja.

Takmičenje se realizuje u tri ciklusa, i u svakom će biti dodijeljena po jedna nagrada od 1.000 EUR.

Rokovi za predaju prijava na nagradno takmičenje su:

 1. 1.   Ciklus: 6.2019. od 00:00 sati – 15.7.2019. do 23:59 sati
 2. 2.   Ciklus: 7.2019. od 00:00 sati – 15.8.2019. do 23:59 sati
 3. 3.   Ciklus: 8.2019. od 00:00 sati – 15.9.2019. do 23:59 sati

Učesnik Nagradnog takmičenja ima pravo predati najviše jednu prijavu u toku svakog od tri ciklusa. Ukoliko predloženi plan iz jednog ciklusa nije izabran kao pobjednički, Učesnik ima pravo isti plan (koji može biti neizmijenjen, ali i poboljšan u cilju povećanja šansi za osvajanje nagrade) predati za naredni ciklus takmičenja. Dobitnik nagrade u jednom ciklusu nema pravo učešća u narednim ciklusima ovog Nagradnog takmičenja.

Više informacija ovdje.

Izvor: Hoću.ba

You must be logged in to post a comment Login