Literarno takmičenje: Naši glasovi kroz pisanu riječ

Poziv za takmičenje za najbolji takst u okviru projekta Naši glasovi pod nazivom “Naši glasovi kroz pisanu riječ”.

People in Need (PIN) u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, objavljuje poziv za učešće u takmičenju „Naši glasovi kroz pisanu  riječ“.   

Tekst treba biti u formi novinarskog teksta, preglednog ili istraživačkog rada. Sadržaj teksta treba biti posvećen pravima osoba sa invaliditetom, koji će senzibilizirati javnost iz sljedećih oblasti:

  • Prava osoba sa invaliditetom, prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i njena implementacija u Bosni i Hercegovini. [1]
  • Društvena stigmatizacija osoba sa invaliditetom: problemi, izazovi i predrasude sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.  
  • Deinstitucionalizacija i život osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama.  

Tema teksta može se odnositi i na oblasti koje nisu navedene ovim pozivom, a odnose se na prava osoba sa invaliditetom.

Komisija za odabir najboljih tekstova prima prethodno neobjavljene radove na B/H/S i engleskom jeziku. Tri najbolja teksta, koja komisija odabere, bit će objavljena od strane najpopularnijih i najuglednijih medija u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, a autori će imati priliku da iznesu svoje mišljenje o motivaciji za sudjelovanjem u pisanju teksta na ovu temu. Također, za autore najboljih tekstova osigurane su prikladne nagrade.

Tekst treba da sadrži do 1500 riječi uključujući bibliografiju, fotografije, tabele, grafikone i fusnote.

Na početnoj stranici potrebno je naznačiti: naslov rada, ime autora, naziv ustanove

kojoj autor pripada, e-mail adresu, poštansku adresu i kontakt broj. Tekstovi /uključujući naslove i podnaslove/ trebaju biti kucani u formatu Times New Roman, Font 12, prored 1.5, poravnat jednako unutar margina. Slanjem rukopisa autori potvrđuju da je rad originalan, da upotrebljeni materijali zaštićeni autorskim pravima imaju dozvole za upotrebljavanje,  te da rad nije objavljen ili u postupku objave.

Projekat Naši glasovi ima za cilj podići svijest mladih ljudi o pravima osoba sa invaliditetom, te ih motivirati da se, kao budući pravnici, socijalni radnici, novinari, psiholozi, više uključe u ovu problematiku, te rade i donose odluke koje će biti u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Projekat provodi češka, nevladina, humanitarna i razvojna organizacija People in Need (PIN) koju podržava Ministarstvo vanjskih poslova Češke Republike.

Tekstovi će biti objavljeni u štampanom i elektronskom izdanju.

Rok za dostavu radova je 01. oktobar 2019. godine.

Radovi pripremljeni u skladu sa navedenim uputama dostavljaju se u elektronskoj formi u Microsoft word formatu na e – mail adresu: [email protected]

[1] http://www.mhrr.gov.ba/pdf/konvencija_bos.pdf

Izvor: Mreža Mira

You must be logged in to post a comment Login