Pod lupom svako radno mjesto u javnom sektoru

Javni sektor u BiH nalazi se pod lupom domaćih i međunarodnih institucija, a njihova analiza će pokazati koliko ima viška radnika i za koliko je moguće smanjiti troškove na osnovu njihovih ličnih primanja.

Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Nadim Ilahi kazao je da vlasti u BiH sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom i Svjetskom bankom sprovode dubinsku i funkcionalnu reviziju pregleda zaposlenosti u javnom sektoru.

“Analiziramo troškove po funkcijama u javnom sektoru, odnosno unutar vlada i sektora, kako bismo utvrdili li su oni odgovarajući u odnosu na druge zemlje u okruženju i u odnosu na države uopšte, i da li eventualno postoji višak zaposlenih ili pak manje radnika na pojedinim pozicijama. Smatramo da je to najpametniji način da se pristupi reformi, odnosno smanjenju ukupne mase plata i zaposlenosti u javnom sektoru, s obzirom na to da to neće uticati samo na smanjenje učešća plata u bruto domaćem proizvodu nego i na povećanje efikasnosti vlada”, kazao je Ilahi.

U Ministarstvu finansija RS ističu da je Vlada kao poseban stub svoje politike u mandatnom periodu istakla fiskalnu konsolidaciju i unapređenje kvaliteta javne potrošnje. To je, kako su naveli, definisano i kroz program ekonomskih reformi za period od 2018. do 2020. godine, a ujedno i nastavak reformske agende i aranžmana sa MMF-om.

“Cilj izrade registra zaposlenih uz tehničku podršku Svjetske banke je da uspostavimo bazu podataka o svim radnicima koje finansiramo iz budžeta RS, opština i gradova, vanbudžetskih fondova i zdravstvenog sektora. Time će biti stvorena osnova za analizu svakog pojedinačnog radnog mjesta i operativnog plana za smanjenje ukupne potrošnje na plate. Analiza broja zaposlenih doprinijeće efikasnijoj kontroli potrošnje na plate, dok ćemo usvajanjem operativnog plana za smanjenje javne potrošnje ostvariti uštede u budžetima RS, opština i gradova, vanbudžetskih fondova i zdravstvenog sektora”, kazali su u Ministarstvu finansija.

Naglašavaju da će uštede koje budu ostvarene smanjenjem ukupne potrošnje na plate usmjeriti u kapitalnu potrošnju, čime će biti povećana konkurentnost privrede RS. Mjere koje su planirane programom ekonomskih reformi u oblasti smanjenja fiskalnih potreba javnog sektora i osiguranja efikasnog rada lokalne samouprave uključuju i reformu inspekcije. Ovom mjerom planirano je objedinjavanje inspekcija svih nivoa vlasti u Srpskoj i njihovo dovođenje pod krov Inspektorata RS.

“Nakon realizacije svih mjera biće potrebno još jednom uraditi detaljnu analizu stanja. To će biti podloga za izradu strategije upravljanja javnim finansijama, koja će imati zadatak da dovrši, odnosno zaokruži ukupnu reformu u oblasti upravljanja javnim finansijama”, istakli su u Ministarstvu finansija RS.

Ekonomisti ističu da već godinama svi upozoravaju na enormno veliki broj zaposlenih u javnom sektoru, ali da ništa nije urađeno kako bi on bio smanjen i obezbijeđene prijeko potrebne uštede.

“Izdvajanje novca za plate zaposlenih u javnom sektoru na teret privrede i građana toliko je visoko da je postalo neizdrživo. Zbog toga i nemamo mogućnosti da izdvajamo novac koji bi poslužio za stimulisanje novih investicija i zapošljavanje”, ocijenio je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Prema njegovom mišljenju, enormno visok trošak za plate i zapošljavanje većeg broja radnika nego što je realno potrebno na svim nivoima u BiH je napravljeno kao izvor glasova za one koji su na vlasti.

“Zbog toga će biti vrlo teško napraviti bilo kakvu intervenciju kada je riječ o smanjenju broja zaposlenih, jer je to plod odnosa lidera stranaka i ljudi koji su na neki način pomogli strankama. Sve je to na neki način povezano rođačkim i stranačkim vezama”, kazao je Pavlović.

Obuzdavanje troškova za plate

U Ministarstvu finansija RS kazali su da je lani usvojen strateški plan za obuzdavanje izdvajanja za plate u javnom sektoru u srednjem roku. Taj dokument obuhvata i oblast naknada i drugih primanja svih funkcionera koje bira ili imenuje Narodna skupština RS, osim onih koji naknade i druga primanja ostvaruju iz budžeta institucija BiH.

Registar

Srpska već deset godina ima registar zaposlenih u javnoj upravi, ali ne i radnika u javnim preduzećima i jedinicima lokalne samouprave.

“Uslijediće proširenje registra na javna preduzeća čiji je osnivač RS, ali i ona u vlasništvu opština i gradova. Te aktivnosti vode ka efikasnijoj kontroli ukupne potrošnje na plate u javnom sektoru”, naglasili su u Ministarstvu finansija RS.

Izvor: Glas Srpske

You must be logged in to post a comment Login