Konačna rang-lista za socijalno stanovanje u Potočarima

Opština Srebrenica u saradnji sa Catholic Relief Services u BiH (CRS) obajvila je konačnu listu potencijalnih korisnika prema javnom konkursu “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska integracija”.

Na osnovu člana 29. i 35. Pravilnika o načinu i postupku dodjele u zakup stambenih jedinica izgrađenih u opštini Srebrenica, u okviru projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska integracija”, broj: 01-014-16-P/13 od 09.12.2014. godine i tačke 26. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva – prijava za dodjelu u zakup stambenih jedinica u opštini Srebrenica – Potočari, izgrađenih u okviru projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska integracija”, raspisanog od strane Catholic Relief Services u BiH (CRS), imenovana Drugostepena komisija je izvršila pregled prigovora na Preliminarnu rang listu, Izjašnjenje Prvostepene komisije po uložnim prigovorima, pregled dokumentacije i ponovno bodovanje aplikanata sa Preliminarne rang liste, shodno navedenom Pravilniku, te donosi i objavljuje Konačnu rang listu korisnika za dodjelu stanova koja je zaključena sa rednim brojem 24 (dvadestečetiri), kao i Konačnu rang listu čekanja potencijalnih korisnika.

KONAČNA RANG-LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA PO JAVNOM POZIVU

Prezime (ime oca) Ime
1. Smajić (Ferid) Enver
2. Jakupović (Sakib) Mersed
3. Alispahić (Ešref) Almir
4. Bektić (Ševko) Mirsad
5. Alić (Džemal) Hariz
6. Begović (Kemal) Sadžida
7. Delić (Salih) Sadik
8. Burić (Juso) Jusmir
9. Hasanović (Hurem) Sedin
10. Mandžić (Ibrahim) Ismail
11. Gabeljić (Asim) Sabahudin
12. Krdžić (Senahid) Refik
13. Ahmetović (Selman) Senahid
14. Muharemović (Mujo) Sabahudin
15. Orić (Munib) Ahmedin
16. Jusić (Haso) Jasmina
17. Hodžić (Himzo) Džemil
18. Alić (Jusuf) Vahid
19. Zukanović (Idriz) Almir
20. Obradović (Slavoljub) Dragan
21. Bećirović (Abdulkadir) Almir
22. Smajić (Sadik) Alen
23. Halilović (Ševko) Azir
24. Ibrahimović (Ibro) Fata

Zaključno sa rednim brojem 24 (dvadesetčetiri).

KONAČNA RANG-LISTA ČEKANJA POTENCIJALNIH KORISNIKA PO JAVNOM POZIVU

Prezime (ime oca) Ime
1. Jovanović (Živorad) Mile
2. Gurdić (Nurija) Bajro
3. Alić (Bekir) Berisa
4. Muratović (Zahir) Armina
5. Delić (Salih) Ševal
6. Salkić (Rasim) Sabahudin
7. Nukić (Sejdalija) Salko
8. Hasanović ( Merim) Rijad
9. Gurdić (Nurija) Azmir

Zaključno sa rednim brojem 9 (devet).

LISTA KORISNIKA KOJI NISU BODOVANI

Imena potencijalnih korisnika koji nisu bodovani iz razloga što ne zadovoljavaju Opšte kriterije iz Javnog poziva (korisnici koji na dan 30.04.1991. godine nisu imali prebivalište na području opštine Srebrenica, korisnici koji imaju u vlasništvu stan ili kuću uslovnu za stanovanje sa urednom infrastrukturom, korisnici čija ukupna mjesečna primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze 50% prosječno mjesečno isplaćene plate u RS-u u protekloj godini).

Prezime (ime oca) Ime
1. Salihović (Alaga) Amir
2. Fejzić (Abaz) Admir
3. Divović  (Adem) Admir
4. Lemeš  (Nazif) Mirnes
5. Jusupović (Munib) Saib
6. Halilčević  (Ahmo) Miralem
7. Vejzović (Ramiz) Azmir
8. Hasanović (Senahid) Admir
9. Mehmedanović (Kemal) Edisa
10. Hakić (Ramiza) Muharem
11. Omerović (Ibro) Kadira
12. Garagić (Asim) Alma
13. Osmanović (Mustafa) Fahrudin
14. Suljkanović (Mehmed) Muška
15. Duraković (Enver) Senad
16. Avdić (Šahin) Halil
17. Mustafić (Alija) Nura

Zaključno sa rednim brojem 17 (sedamnaest).

Konačna rang lista potencijalnih korisnika biće istaknuta na oglasnoj ploči Opštine Srebrenica, kao i na web stranici Opštine Srebrenica.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login