Opština Srebrenica raspisala konkurs za pripravnike

Raspisan je javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu Srebrenica.

Pozivom je predviđeno pet pozicija i to po jedna: profesor tehnike i informatike sa ostvarenih najmanje, diplomirani inžinjer stočarstva, bakalaureat bachelor sigurnosnih i mirovnih studija i  dvije pozicije za diplomiranog ekonomistu.

Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje poslova u tom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, i koje prema zakonu treba položiti stručni ispit za rad u upravi nakon okončanja pripravničkog staža. Vrijeme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca uračunava se u pripravnički staž. Pripravnički staž sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana.

Poziv je otvoren 15 dana, a više informacija na OVOM LINKU.

You must be logged in to post a comment Login