Danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava

Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je ključni datum u modernoj istoriji…

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra.

Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Usvajanje Deklaracije predstavljalo je krupan napredak u tom trenutku, a tom prilikom ostale su uzdržane zemlje sovjetskog bloka, Saudijska Arabija i Južnoafrička republika.

Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je ključni datum u modernoj istoriji. Nacije svijeta su se okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih naroda i obezbjedilo je osnovnu filozofiju za mnoge pravno obavezujuće međunarodne dokumente koji su usljedili.

Rezolucija 217A (III) usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija proglašava “Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima zajedničkim standardom dostignuća za sve ljude i nacije, sa težnjom da svaki dio društva, imajući stalno na umu ovu Deklaraciju promoviše poštovanje za ova prava i slobode putem obrazovanja”.

U okviru Savjeta Evrope, 1950. godine donesena je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem. UN su 1966. godine donijele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.

Organizacije i pojedinke/ci koriste Dan ljudskih prava kao priliku da obilježe potpisivanje ovog istorijskog dokumenta kao i da promovišu principe koje Deklaracija sadrži.

Prava djece

Iz Institucije Ombudsmana za djecu RS rekli su ranije da je Međunarodni dan ljudskih prava svake godine prilika da se još jednom ukaže da su i prava djeteta ljudska prava.

“UN Konvencija o pravima djeteta uvodeći dijete kao subjekt međunarodnog prava i zaštite, uspostavlja temelje novog odnosa prema djeci i posebno insistira na četiri osnovna principa, pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes, pravo na izražavanje mišljenja i učešće u svakom postupku koji se njega tiče i pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije”, rekli su iz ove Institucije.

Dodali su da djeca imaju jednako pravo kao i odrasli na poštovanje njihovog ljudskog dostojanstva i tjelesnog integriteta i pravo na jednaku zaštitu pred sudom.

Ovaj dan se u BiH obilježava velikim brojem manifestacija u okviru kojih se ukazuje na položaj ljudskih prava.

Na Međunarodni dan ljudskih prava ove godine počinje i jednogodišnje obilježavanje 50 godina od usvajanja Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji su potpisani 1966. godine, rekla je Federica Mogherini, visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije u ime EU, a povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra.

U ovim ključnim ugovorima su izložena građanska, politička, ekonomska, kulturna i socijalna prava koja ljudima pripadaju od rođenja pa tokom čitavog života, te koja su promijenila sudbinu velikog broja ljudi.

U svjetlu sve većih prijetnji po ljudska prava i vladavinu zakona, kao i u kontekstu svjetske ekonomske krize, siromaštva i sve većih nejednakosti, ovi ugovori predstavljaju temelj rada Evropske unije na unaprjeđenju i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Osim toga, zahvaljujući ovim ugovorima se u pravnom smislu garantuje univerzalnost, nedjeljivost i međupovezanost ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Novi Akcioni plan o ljudskim pravima i demokratiji, koji je EU usvojila u julu ove godine, stavlja jednak akcent na značaj svih pomenutih prava i konkretnim akcijama nastoji da ih unaprijedi i osigura njihovo poštovanje. Osim toga, EU je kao i do sada posvećena pružanju podrške organizacijama civilnog društva i svim drugim akterima koji se zalažu za poštovanje i zaštitu ljudskih prava, bilo da su ona građanska, politička, socijalna, ekonomska ili kulturna. EU postiže dobre rezultate u pružanju podrške braniocima ljudskih prava širom sveta, a i sama je ubjedljiv primjer toga da mnogobrojne prednosti proističu iz dinamičnog civilnog društva.

Izvor: Buka.com

You must be logged in to post a comment Login